Dopravní nehoda – zpráva o nehodě

Dopravní nehoda - zpráva o nehodě
OpenClips / Pixabay

Ne každý řidič, i když je zkušený a má za sebou mnoho šťastných kilometrů, ovládá všechny své povinnosti při havárii. V tomto článku se věnujeme odpovědím na podobné otázky, stručným a užitečným radám.
S účinností od 1. června 2010 vstupuje v platnost Zákon č. 144/2010 CFU, kterým se novelizuje Zákon č. 8 /2009 o silničním provozu a Zákon č. 381/2001 Sb o pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla.

Nová povinnost pro účastníky dopravní nehody

Nová právní úprava ukládá účastníkům ” škodní události” povinnost vyplnit a podepsat tiskopis zavedené pro účely náhrady škody – zpárva o nehodě.
Pojišťovny mají podle nové právní úpravy povinnost vydat svým klientům tiskopis , a to tak po uzavření pojistné smlouvy , jakož i kdykoliv na požádání pojistníka .

Což je cílem nové právní úpravy

Cílem nové právní úpravy je zajistit snadnější přístup osob poškozených při dopravních nehodách k náhradě škody.
Dosud, v případě, že výsledkem dopravní nehody byla pouze drobná hmotná škoda , účastníci nehody si často vyměnili pouze základní informace o sobě, příp. o vozidle nebo pojistiteli, aniž provedeny jakékoli písemné prohlášení o průběhu nehody.

V případě, že osoba odpovědná za škodu odmítla událost svému odpovědnostních pojistiteli oznámit, případně zpochybnila tvrzení poškozené strany o průběhu nehody, nebyl poškozen schopen svůj nárok na náhradu škody prokázat.

Tiskopis Zpráva o nehodě

Formulář je propisovací známé pod názvem Zpráva o nehodě a lze jej nalézt také ZDE

Tiskopis odpovídá modelu vytvořenému Evropskou asociací pojišťoven – Comité Européen des Assurances ( CEA ). Bylo vytvořeno pro uplatnění nároků na náhradu škody při všech dopravních nehodách. Slouží k záznamu skutkového stavu dopravní nehody. Pokud má i druhý účastník nehody tiskopis , ale v jiném jazyce, jsou tyto formuláře stejné. Účastník nehody si proto může jeho obsah bod po bodu na základě vlastního formuláře přeložit. Body ve formuláři jsou jednotlivě očíslovány.

Definice pojmu škodná událost
Zákon rozlišuje události v silničním provozu, které nastanou v přímé souvislosti s provozem na : dopravní nehody a škodné události .
Škodná událost je událost v silničním provozu, která nenaplňuje podmínku definice dopravní nehody .

Dopravní nehoda je událost v silničním provozu, která se stane v přímé souvislosti s provozem vozidla a při které:

 • se usmrtí nebo zraní osoba,
 • se poškodí cesta nebo obecně prospěšné zařízení,
 • uniknou nebezpečné provozní kapaliny,
 • nebo vznikne hmotná škoda zřejmě převyšující 100 000 Kč.

Za dopravní nehodu se považuje i škodná událost , pokud je :

 • řidič zúčastněného vozidla pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky
 • se účastníci škodné události nedohodli na jejím zavinění
 • pokud účastník škodné události nesplní jednu z následujících povinností: neprodleně zastavit vozidlo, prokázat svoji totožnost jinému účastníkovi škodní události, poskytnout údaje o pojištění vozidla, zdržet se požití alkoholu nebo jiné návykové látky a učinit vhodná opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu .

Jak vyplnit Zprávu o nehodě?

 1. Používejte jen jednu sadu formulářů pro 2 zúčastněná vozidla . Není důležité, kdo formulář dodá a vyplní . Rovněž není důležité, která pojišťovna tiskopis vydala . Použijte propisovací tužku a pište tak , aby byly čitelné i kopie.
 2. Při vyplňování Zprávy o nehodě dávejte pozor na následující upozornění: otázky v bodě 8 se vztahují na Vaše doklady o pojištění ( číslo dokladu o pojištění odpovědnosti , zelené karty ), otázky v bodě 9 se vztahují k Vašemu řidičskému průkazu, v bodě 10 označte přesně místo střetu, v bodě 12 označte křížkem ten variantu ( 1-17 ), který se týká Vaší nehody a na konci uveďte počet Vámi označených políček, v bodě 13 vyhotovte nákres nehody.
 3. Nezapomeňte uvést eventuální svědky nehody , jejich jména a adresy, zejména pokud se Váš názor liší od ostatních účastníků nehody.
 4. Vyplněnou Zprávu o nehodě podepište a nechte ji podepsat i druhého řidiče. Kopii předejte druhému účastníkovi a ponechte si druhý za účelem předání Vašemu pojistiteli.

Po vyplnění formuláře:

 • pokud je to možné vyhotovte foto místa nehody a rozsahu poškození,
 • při oznámení nehody pojišťovně nezapomeňte uvést, kde a kdy by mohlo být vozidlo prohlédnuto odborníkem pojišťovny,
 • tiskopis předejte bezodkladně příslušné pojišťovně.

Doporučení
Mějte tiskopis vždy ve vozidle.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *